Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 15. Національна академія наук України та галузеві
        академії наук

   Національна академія наук України та галузеві академії наук -
Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України,
Академія  педагогічних  наук України, Академія правових наук
України, Академія мистецтв України (далі - академії) є державними
науковими організаціями, що засновані на державній власності.

   Кошти на  забезпечення  діяльності  академій  щорічно
визначаються у Державному бюджеті України окремими  рядками.
Фінансування академій може здійснюватися за рахунок інших джерел,
не заборонених законодавством України.

   До складу  академій  можуть  входити  наукові  установи,
підприємства,  організації,  об'єкти  соціальної  сфери,  що
забезпечують їх діяльність.

   Державне управління у сфері наукової і науково-технічної
діяльності академій здійснюється згідно з законодавством України у
межах, що не порушують їхньої самоврядності у вирішенні питань
статутної діяльності і свободи наукової творчості.

   Самоврядність академій  полягає у самостійному визначенні
тематики   досліджень,   своєї   структури,   вирішенні
науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні
міжнародних наукових зв'язків.

   Академії виконують  замовлення  органів  державної  влади
стосовно розроблення засад державної наукової і науково-технічної
політики, проведення наукової експертизи проектів державних рішень
і програм.

   Академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України
про результати наукової і  науково-технічної  діяльності  та
використання коштів, виділених їм із Державного бюджету України.

   Національна академія наук України - вища наукова організація
України, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні
дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і
гуманітарних наук, а також координує здійснення фундаментальних
досліджень в наукових установах та організаціях незалежно від форм
власності. При Національній академії наук України створюється
міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень в Україні
(далі - рада). Положення про раду та її склад затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

   Галузеві академії  координують,  організують  і проводять
дослідження у відповідних галузях науки і техніки.

   Держава передає  академіям  у  безстрокове  безоплатне
користування без права зміни форми власності основні фонди, а
також обігові кошти. Використання майна, переданого академіям,
здійснюється  ними  відповідно  до законодавства та статутів
академій.  Земельні  ділянки  надаються академіям у постійне
користування або в оренду відповідно до земельного законодавства
України. ( Частина десята статті 15 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

   Національна академія наук України здійснює свою діяльність
відповідно до законодавства України та свого статуту,  який
затверджується  загальними зборами Національної академії наук
України та реєструється Міністерством юстиції України. ( Частина
одинадцята статті 15 в редакції Закону N 3065-III ( 3065-14 ) від
07.02.2002 )

   Галузеві академії наук України здійснюють свою діяльність
відповідно  до законодавства України та своїх статутів, які
приймаються загальними зборами  академій.  Статути  галузевих
академій наук затверджуються Кабінетом Міністрів України. ( Статтю
15 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 3065-III
( 3065-14 ) від 07.02.2002 )

   Загальні збори Національної  академії  наук  України  та
галузевих академій наук мають виключне право вибирати вчених
України дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами,
а іноземних вчених - іноземними членами відповідних академій.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]