Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 31. Цілі та напрями державної політики в науковій і
        науково-технічній діяльності

   Основними цілями  державної  політики  у  науковій  і
науково-технічній діяльності є:

   примноження національного багатства на основі використання
наукових та науково-технічних досягнень;

   створення умов для досягнення високого рівня життя кожного
громадянина,  його  фізичного,  духовного та інтелектуального
розвитку через використання сучасних досягнень науки і техніки;

   зміцнення національної  безпеки  на  основі  використання
наукових та науково-технічних досягнень;

   забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної
творчості.

   Держава забезпечує:

   соціально-економічні, організаційні,  правові  умови  для
формування  та  ефективного  використання  наукового  та
науково-технічного потенціалу,  включаючи  державну  підтримку
суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності;

   створення сучасної  інфраструктури  науки  і  системи
інформаційного  забезпечення  наукової  і  науково-технічної
діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва;

   підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових
кадрів;

   підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності,
підтримку та заохочення наукової молоді;

   фінансування та  матеріальне  забезпечення фундаментальних
досліджень;

   організацію прогнозування тенденцій науково-технічного та
інноваційного розвитку на довгостроковий та середньостроковий
періоди; ( Частину другу статті 31 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2261-IV ( 2261-15 ) від 16.12.2004 )

   підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
державних наукових і науково-технічних програм та концентрацію
ресурсів для їх реалізації;

   створення ринку наукової і науково-технічної продукції та
впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного
життя;

   правову охорону інтелектуальної власності та створення умов
для її ефективного використання;

   організацію статистики в науковій діяльності;

   проведення наукової   і   науково-технічної  експертизи
виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень,
науково-технічних програм і проектів тощо;

   стимулювання наукової  та  науково-технічної  творчості,
винахідництва та інноваційної діяльності;

   пропагування наукових  та  науково-технічних  досягнень,
винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у розвиток
світової науки і техніки;

   встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими державами для
інтеграції вітчизняної та світової науки.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]