Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 44. Державна підтримка міжнародного наукового та
        науково-технічного співробітництва

   Держава створює необхідні правові та економічні умови для
здійснення суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності
вільних та рівноправних відносин з науковими та науково-технічними
організаціями,  іноземними  юридичними  особами,  міжнародними
науковими організаціями, іноземними та міжнародними науковими
товариствами і об'єднаннями, якщо ці відносини не суперечать
законодавству України.

   Міжнародне наукове  та  науково-технічне  співробітництво
здійснюється через:

   провадження спільних  наукових  досліджень,  технічних  і
технологічних  розробок  на  основі  кооперації,  спільних
науково-технічних програм;

   провадження досліджень   та   розробок  за  спільними
координаційними угодами;

   виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є
організація іноземної держави або міжнародна організація;

   спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах
спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах,
використання власності на науковий та науково-технічний результат
на основі договорів між суб'єктами наукової та науково-технічної
діяльності;

   взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією,
використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків
даних;

   проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;

   взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими
кадрами, студентами й аспірантами, а також спільну підготовку
спеціалістів.

   Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності можуть брати
участь  у  виконанні міжнародних науково-технічних програм і
проектів  та  укладати  угоди  з іноземними організаціями і
юридичними  особами, брати участь у діяльності іноземних та
міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх
членів,  укладати  контракти  з  іноземними організаціями та
юридичними особами, брати участь в міжнародних симпозіумах та
інших заходах відповідно до законодавства України.

   Центральний  орган  виконавчої  влади у сфері наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності проводить державну
реєстрацію міжнародних науково-технічних програм і проектів, що
виконуються   в   рамках  міжнародного  науково-технічного
співробітництва  українськими  вченими,  а також грантів, що
надаються в рамках такого співробітництва в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.

   Обмеження у   сфері   міжнародного   наукового   та
науково-технічного співробітництва встановлюються законодавством
України.

             Р о з д і л VI

            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування за
винятком статей 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 34, 36,
які набирають чинності через шість місяців після набрання чинності
цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України:

   забезпечити в   шестимісячний    термін    прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

   привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у
відповідність з цим Законом.

   3. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.

   4. Кошти, необхідні для реалізації положень частин четвертої
та сьомої статті 24 цього Закону, передбачаються у розділі
"Фундаментальні наукові дослідження і сприяння науково-технічному
прогресу" Державного бюджету України.

   5. Частина друга статті 34 цього Закону реалізовуватиметься
поетапно з 1999 до 2001 року шляхом щорічного збільшення частки
видатків  на  науку,  починаючи  з одного відсотка валового
внутрішнього продукту.

 Президент України                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 13 грудня 1991 року
  N 1977-XII

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] на початок