Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада
        наукової установи

   Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової
установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і
науково-технічною діяльністю наукової установи.

   Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної,
технічної)  ради  наукової  установи  визначається  статутом
(положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу
вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається
таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її
членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

   Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар
наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради наукової установи за посадою.

   З метою  представництва інтересів трудового колективу до
складу вченої (наукової, науково-технічної,  технічної)  ради
наукової установи може входити керівник первинної профспілкової
організації (профспілковий представник) наукової установи (за
згодою). ( Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

   Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової
установи:

   визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної
діяльності;

   здійснює наукову і науково-технічну оцінку  тематики  та
результатів науково-дослідних робіт;

   розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;

   затверджує теми  дисертацій здобувачів та аспірантів, їх
наукових керівників (консультантів);

   затверджує результати атестації наукових працівників;

   обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;

   в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння
вчених звань;

   вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені
її статутом (положенням).

   При науковій установі можуть створюватися  спеціалізовані
вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями
у порядку, передбаченому законодавством України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]