Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 18. Повноваження Національної комісії з питань
        регулювання зв'язку

   1. Національна комісія з питань регулювання зв'язку:

   1) вносить  пропозиції  до органів державної влади щодо
проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у
сфері телекомунікацій;

   2) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції
НКРЗ, та контролює їх виконання;

   3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами
ринку законодавства про телекомунікації; ( Пункт 3 статті 18 в
редакції Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   4) здійснює ліцензування та реєстрацію у сфері  надання
телекомунікаційних послуг;

   5) здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу,
видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного
ресурсу;

   6) здійснює контроль за якістю телекомунікаційних послуг та
задоволенням попиту споживачів;

   7) здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері
телекомунікацій  та  встановлює порядок взаєморозрахунків між
операторами телекомунікацій;

   8) дає дозвіл операторам, провайдерам телекомунікацій на
встановлення  спеціальних тарифів для інвалідів та соціально
незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

   9) здійснює    організаційно-правове     забезпечення
загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

   10) отримує  безоплатно  від  операторів,  провайдерів
телекомунікацій статистичну звітність в обсягах, порядку і в
терміни, визначені законодавством;

   11) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим,  органів місцевого самоврядування документи, матеріали,
статистичну та іншу інформацію, визначену законодавством;

   12) приймає в межах своєї компетенції рішення,  які  є
обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунікацій;

   13) застосовує  в  установленому  законодавством  порядку
адміністративні стягнення до суб'єктів ринку телекомунікацій;

   14) передає до Антимонопольного комітету України матеріали в
разі виявлення порушень законодавства про захист економічної
конкуренції;

   15) звертається до суду з відповідними позовними заявами в
разі порушення суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність
на ринку телекомунікацій, законодавства про телекомунікації;

   16) регулює  взаємодію  операторів  при  взаємоз'єднанні
телекомунікаційних мереж;

   17) створює сприятливі організаційні та економічні умови для
залучення інвестицій у сферу телекомунікацій;

   18) забезпечує  рівні  умови  діяльності  у   сфері
телекомунікацій;

   19) забезпечує досудове вирішення спорів між операторами,
провайдерами   телекомунікацій    щодо    взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж;

   20) веде реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій;

   21) розробляє  та  затверджує в межах своєї компетенції
Регламент НКРЗ, а також інші нормативно-правові акти;

   22) здійснює  співробітництво  з  відповідними  органами
регулювання у сфері телекомунікацій інших держав;

   23) видає офіційний друкований бюлетень і публікує в ньому
нормативно-правові акти, відомості, передбачені цим Законом, та
іншу інформацію;

   24) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом,
іншими законами та нормативно-правовими актами.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]