Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів
        телекомунікацій

   1. Оператори телекомунікацій зобов'язані:

   1) здійснювати  діяльність  у сфері телекомунікацій, яка
підлягає ліцензуванню, тільки за наявності ліцензій;

   2) надавати   безоплатний   доступ   споживачам   до
телекомунікаційних  мереж загального користування для виклику
пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійних служб газу;

   3) надавати телекомунікаційні  послуги  за  встановленими
показниками якості;

   4) надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для
укладення договору, а також щодо телекомунікаційних послуг, які
вони надають;

   5) вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що
надаються споживачеві;

   6) забезпечувати правильність застосування тарифів;

   7) зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги
протягом  строку  позовної давності, визначеного законом, та
надавати інформацію про надані телекомунікаційні  послуги  в
порядку, встановленому законом;

   8) не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на
ринку телекомунікацій;

   9) першочергово  надавати   телекомунікаційні   послуги
підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх
справ  України, спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення  від  наслідків Чорнобильської катастрофи,
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань охорони державного кордону; { Пункт 9 частини першої статті
39 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3200-IV ( 3200-15 )
від 15.12.2005, N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006 }

   10) забезпечувати готовність своїх телекомунікаційних мереж
до  роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та
воєнного стану, в тому числі  можливість  оповіщення  своїх
споживачів у цих умовах;

   11) надавати  щорічно  до  ЦОВЗ  інформацію  про  свої
телекомунікаційні мережі для відпрацювання мобілізаційних планів у
межах, визначених Кабінетом Міністрів України;

   12) вести  облікову  та  іншу, визначену законодавством,
документацію  щодо  своїх  телекомунікаційних  мереж  та
взаємоз'єднання з іншими телекомунікаційними мережами;

   13) своєчасно надавати ЦОВЗ та НКРЗ звіти та інформацію
відповідно до закону;

   14) оприлюднювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що
встановлюються самим оператором, не пізніше ніж за сім календарних
днів до їх введення;

   15) забезпечувати використання наданого номерного ресурсу в
терміни, визначені НКРЗ;

   16) попереджувати споживачів про можливе скорочення переліку
телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у
випадках і порядку, передбачених правилами надання і отримання цих
послуг;

   17) вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу
до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими
мережами;

   18) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства
України.

   2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 1, 2,
10,  11,  12,  15,  17,  поширюються  також на провайдерів
телекомунікацій. ( Частина друга статті 39 в редакції Закону
N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   3. У разі якщо оператор, провайдер телекомунікацій встановлює
плату за телекомунікаційні послуги згідно з почасовими тарифами,
то при розрахунках із споживачами він зобов'язаний враховувати
лише повні тарифні одиниці часу.

   4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти
встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби,
необхідні   для   здійснення   уповноваженими   органами
оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих
технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти
проведенню  оперативно-розшукових  заходів  та  недопущенню
розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.
Оператори  телекомунікацій  зобов'язані  забезпечувати  захист
зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.

   5. Оператори,  провайдери телекомунікацій не мають права
відмовляти в подальшому наданні загальнодоступних послуг інвалідам
I та II груп усіх категорій, поточна заборгованість яких за
отримані послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]