Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 148-5. Порушення правил про взаємоз'єднання
          телекомунікаційних мереж загального
          користування

   Відмова в наданні необхідної інформації для взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж, доступу до цих мереж у всіх технічно
можливих місцях, інформації щодо ідентифікації виклику і його
тривалості між телекомунікаційними мережами, відмова оператора,
який займає  монопольне  (домінуюче)  становище  на  ринку
телекомунікацій, подати на затвердження до НКРЗ пропозиції щодо
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, відмова у виконанні
рішення, яке прийняте НКРЗ і набрало чинності, -

   тягне за собою накладення штрафу на посадових та фізичних
осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною
першою цієї статті, -

   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фізичних
осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від трьохсот
до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

   2) абзац третій статті 4 Закону України "Про ціни  та
ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р.,
N 52, ст. 650) доповнити словами "крім сфери телекомунікацій";

   3) частину третю статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168;
Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2003 р.,
N 39, ст. 333) виключити;

   4) у Законі України "Про природні монополії" ( 1682-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238):

   а) частину першу статті 4 доповнити абзацом четвертим такого
змісту:

   "Органом регулювання у сфері зв'язку є Національна комісія з
питань регулювання зв'язку, яка утворюється відповідно до Закону
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 );

   б) абзац восьмий частини першої статті 5 виключити;

   в) абзац восьмий статті 6 виключити;

   г) розділ V "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 4 такого
змісту:

   "4. Регулювання у сфері зв'язку проводиться відповідно до
Закону України "Про телекомунікації", Закону України "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 );

   5) у Законі України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,  2000 р., N 36,
ст. 298; 2003 р., N 30, ст. 247):

   а) у статті 19:

   пункт 8 викласти в новій редакції:

   "8. У разі якщо користувач радіочастотного ресурсу має намір
продовжувати використання радіочастотного ресурсу після закінчення
терміну дії отриманих ним ліцензій, він зобов'язаний звернутися до
АЗРЧ із заявою встановленого зразка. Зразок заяви встановлюється
зазначеним органом.

   Заява щодо продовження терміну дії ліцензій подається за
чотири місяці до закінчення терміну дії відповідних ліцензій. АЗРЧ
не має права відмовити в задоволенні заяви щодо продовження
терміну дії ліцензій у разі, якщо власником ліцензії виконані всі
умови даних ліцензій або умови не виконані з поважних причин, які
не залежали від ліцензіата.

   Рішення про  продовження  терміну дії ліцензії має бути
прийнято не пізніше ніж за два місяці до останнього дня дії
відповідної  ліцензії  і  оформляється у вигляді додатка до
відповідної ліцензії. Обґрунтоване рішення  щодо  відмови  в
задоволенні заяви щодо продовження терміну дії ліцензій повинно
бути направлене заявнику не пізніше двох місяців до останнього дня
дії відповідної ліцензії.

   Рішення АЗРЧ  щодо  відмови  в  задоволенні  заяви щодо
продовження терміну дії ліцензій може бути оскаржене в суді. Якщо
заявник подає скаргу до суду до закінчення терміну дії відповідної
ліцензії, рішення АЗРЧ призупиняється до розгляду скарги судом";

   після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:

   "9. Підставами для переоформлення ліцензії на використання
радіочастот є:

   1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по
батькові фізичної особи - користувача радіочастотного ресурсу;

   2) зміна  місцезнаходження  юридичної  особи  або  місця
проживання фізичної особи - користувача радіочастотного ресурсу;

   3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання,
який є користувачем радіочастотного  ресурсу,  шляхом  зміни
організаційно-правової форми, перетворення, злиття, приєднання. У
разі такої реорганізації ліцензії, які отримані користувачем
радіочастотного ресурсу, переоформляються на його правонаступника.

   У разі  виникнення  підстав  для переоформлення ліцензії
користувач  радіочастотного  ресурсу  зобов'язаний  протягом
30 робочих днів подати до АЗРЧ заяву про переоформлення ліцензії
на використання радіочастот разом з ліцензією, що  підлягає
переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

   АЗРЧ протягом десяти робочих днів від дати реєстрації заяви
про  переоформлення  ліцензії на використання радіочастотного
ресурсу зобов'язана при наданні документів, що підтверджують
оплату переоформлення, видати переоформлену на новому бланку
ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення
ліцензії,  або  відмовити  у переоформленні ліцензії у разі
відсутності підстав для переоформлення чи недостовірних даних у
поданих документах. Одночасно з переоформленою на новому бланку
ліцензією на використання радіочастотного ресурсу АЗРЧ видає
суб'єкту господарювання засвідчені копії такої ліцензії для філій,
інших відокремлених підрозділів, що  здійснюють  використання
радіочастотного ресурсу.

   У разі   переоформлення   ліцензії   на  використання
радіочастотного ресурсу АЗРЧ приймає  рішення  про  визнання
недійсною ліцензії, що переоформлялася, з внесенням відповідних
змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

   Строк дії  переоформленої  ліцензії  на  використання
радіочастотного  ресурсу  не  може  перевищувати строку дії,
зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

   Розмір плати за переоформлення ліцензії на  використання
радіочастотного ресурсу встановлює Кабінет Міністрів України".

   У зв'язку з цим пункти 9-11 вважати відповідно пунктами
10-12;

   пункт 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

   "У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії користувача
радіочастотного  ресурсу  -  оператора  телекомунікацій  АЗРЧ
зобов'язана встановити кінцевий строк припинення дії ліцензії з
урахуванням часу, достатнього для повідомлення абонентів про
припинення його діяльності, але не менше ніж три місяці";

   б) у тексті Закону слова "Український  державний  центр
радіочастот та нагляду за зв'язком" у всіх відмінках замінити
словами "Український державний центр радіочастот" у відповідному
відмінку;

   6) у  Законі  України  "Про  ліцензування  певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р.,  N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11,
ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 р., N 1, ст. 1, N 6,
ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207,
N 31, ст. 214; 2003 р., N 23, ст. 145, N 36, ст. 276):

   а) у частині другій статті 2 слова "тютюновими виробами"
замінити словами "тютюновими виробами, у сфері телекомунікацій";

   б) пункти 47, 48, 49 статті 9 виключити;

   7) Закон України "Про особливості приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком" ( 1869-14  )  (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 41, ст. 341; 2003 р., N 37,
ст. 300) доповнити статтею 19 такого змісту:

   " [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]